خطرات مصرف شکر (قسمت دوم)

از خوراکیهائی که زیاد شیرین هستند (وقتی گفته شد زیاد شیرین از لحاظ بهداشتی مقصود این است که شیرینی ان خوراکی در حدود ۳۰ درصد یا زیادتر باشد، تفاوتی نمی کند از هر قسم شیرینی ... مطالب بیشتر