برای ماساژ دادن چشم ها،چگونه عمل کنیم؟(قسمت دوم)

۴- قسمت پشت مقعد را به همراه پایین کره های چشم منقبض کنید.۵- سمت راست مقعد را به همراه سمت راست کره های چشم منقبض کنید.۶- سمت چپ مقعد را به همراه سمت ... مطالب بیشتر