زانوها و پاها را چگونه ماساژ می دهند؟؟

زانوها و پاها را چگونه ماساژ می دهند؟؟  زانوها محل تجمع سموم هستند سموم تمایل دارند در اندام تحتانی تجمع کنند، زیرا با توجه به نیروی جاذبه، گردش خون در آنجا آهسته تر است. جاهایی که ... مطالب بیشتر