آیا یک بار مصرف اکستازی خطرناک است؟

آیا یک بار مصرف اکستازی خطرناک است؟  گزارش یک تحقیق بحث انگیز در گردهم آیی نوامبر ۲۰۰۶ انجمن رادیولوژی امریکای شمالی (RSNA) نشان داد اکستازی میتواند برای مغز افرادی هم که فقط یک بار از آن ... مطالب بیشتر

چگونگی تأثیر اکستازی بر بدن

چگونگی تأثیر اکستازی بر بدن  اثرات کوتاه مدتاکستازی با افزایش میزان انتقال دهنده های عصبی در مغز تأثیر خود را میگذارد. سه انتقال دهنده  عصبی عمده که تحت تأثیر قرار می گیرند عبارتند از سروتونین، ... مطالب بیشتر