ایدز ویروسی خطرناک!!

ایدز ویروسی خطرناک!! ایدز ایدز یک بیماری ویروسی است. بنابراین برای مبتلا شدن به آن، ویروس عامل بیماری باید وارد بدن شود، راه ورود این ویروس به بدن بیشتر از طریق تماس جنسی، تزریق خون و استفاده ... مطالب بیشتر