بررسی ویژگی فندق از دید علمی آن

بررسی ویژگی فندق از دید علمی آن  (تیره توسکا)؛ درختی با شاخه های نرم قهوه ای رنگ و برگهای متناوب، زبر و بیضی شکل است. این درخت یک پایه بوده گلهای نر آن به صورت شاتون ... مطالب بیشتر