بیماری حلق و مری را جدی بگیرید

 بیماری حلق و مری را جدی بگیرید حلق در عقب دهان قرار دارد و مری که راه عبور غذا است به یکدیگر مربوط می شوند. همچنین به وسیله ی حفرات بین نای و نایژه که راه ... مطالب بیشتر