مراقب بیماری فراموشی باشید!!

مراقب بیماری فراموشی باشید!!  فراموشی اگر بیمار سالمی یک باره دچار فراموشی گردد این امر مربوط به محتویات جمجمه بوده و بیشتر یک نوع صرع است که فساد در فکر با ذکر یا تخیل پیدا می شود.بیماری ... مطالب بیشتر