رهائی از فراموشی

رهائی از فراموشی  و من اراد ان یقل نسیانه فلیأکل کل یوم ثلث قطع زنجبیل مربی بالعسل و اکل الزبیب بالغداه علی الریق یزید قوه فی الذهن. کسی که میخواهد فراموشیش کم شود هر روز سه قطعه ... مطالب بیشتر