اثرات افتاب بر پوست چیست؟!

اثرات افتاب بر پوست چیست؟! تاثیر افتاب بر پوست در معرض افتاب بودن در صورتی که از حد نیاز تجاوز کند ممکن است به پیری زود رس ،زبر و چرمی شدن پوست، ایجاد لکه های کک و ... مطالب بیشتر