آشنایی با ساختمان تاج دندان    تاج دندان از خارج به داخلی از سه قسمت تشکیل شده است: مینا، عاج، پالپ یا مغز دندان مینا: سختترین بافت استخوانی است که روی کلیه قسمتهای تاج دندان را پوشانده ... مطالب بیشتر

آشنایی با ساختمان دندان و نسوج نگهدارنده آن

آشنایی با ساختمان دندان و نسوج نگهدارنده آن   به طور کلی هر دندان از دو قسمت اصلی تشکیل شده است. تاج دندان که قسمت اصلی دندان بوده و خارج از لثه قرار گرفته و قابل رویت ... مطالب بیشتر