طب دوران سامانیان /قسمت دوم

بیرونی می نویسد: «در اینجا در بین طبیبان ما چیز عجیبی دیده می شود. بعضی از آنها نیروی خود را برای فرا گرفتن تنها یک فن به کار می گیرند و در آن تبخر می ... مطالب بیشتر

طب دوران سامانیان /قسمت اول

طب دوران سامانیان قرون ۹ و ۱۰ میلادی که بزرگ مردانی مانند رودکی؛ فردوسی؛ محمد زکریای رازی؛ ابن سینا؛ منجم، مورخ و طبیعت شناس مشهور ابوریحان بیرونی و همچنین دانشمندان زیادی در طب، شیمی و ریاضی ... مطالب بیشتر