آزمایش زیرزبانی چیست؟

آزمایش زیرزبانی چیست؟  این آزمایش برای تشخیص آلرژی به وسیله برانگیختن نشانه های آلرژی و با قراردادن قطره  از مواد آلرژیزای رقیق شده زیرزبان انجام می شود. آزمایش مثبت وقتی گزارش می شود که بیمار اظهار ... مطالب بیشتر

آیا برای تشخیص آلرژی غذایی آزمایش خون انجام می شود؟

 آیا برای تشخیص آلرژی غذایی آزمایش خون انجام می شود؟ بله، آزمایش خون RAST مانند آزمایش پوست، پادتن های غذایی IgE را تعیینمی کند. اینگونه آزمایش ها در تأیید و اندازه گیری کمی آلرژی هایی مؤثرند ... مطالب بیشتر