چگوتگی رخ دادن فرآیند خودایمنی که درام اس

چگوتگی رخ دادن فرآیند خودایمنی که درام اس   این پیامهای الکتریکی شبیه جریان برق در یک سیم است. زمانی که همه چیز درست کار کند، این پیامها داخل CNS، درون آکسون های پوشیده شده از غلاف میلین، ... مطالب بیشتر

مواجهه ی رو در رو با ام اس

مواجهه ی رو در رو با ام اس   چون شما این کتاب را برای خواندن انتخاب کردهاید، ما هم فرض را بر این می گذاریم که پزشکتان به شما خبر داده مبتلا به ام اس (اسکلروز ... مطالب بیشتر

مقدمه ای بر نقش  سیستم های عصبی و ایمنی بدن در ام اس

مقدمه ای بر نقش  سیستم های عصبی و ایمنی بدن در ام اس   تعجب آور است که اگرچه اماسی شایع ترین اختلال عصبی در جوانان نوبالغ شناخته می شود، ولی به نظر نمیآید سرمنشأ این اختلال ... مطالب بیشتر