سیفلیس چیست  و چگونه درمان می شود ….؟؟

       سیفلیس چیست  و چگونه درمان می شود ....؟؟  یک بیماری عفونی است که از نظر بالینی دارای ضایعات پوستی، تناسلی و احشائی بوده و علت آن یک «اسپیروکت» به نام Treponema Pallidumمی باشد.این ... مطالب بیشتر