اگر مبتلا به بیماری فتق شکاف حجاب حاجز هستید…بخوانید..!!

اگر مبتلا به بیماری فتق شکاف حجاب حاجز  هستید...بخوانید..!!  (پس زدن مواد از معده به مری، التهاب مری ناشی از پس زدن)فتق شکاف حجاب حاجز یک بیرون زدگی غیرطبیعی (فتق) قسمت فوقانی معده از سوراخ ... مطالب بیشتر