اگر کلیه های شما بیمار است..

اگر کلیه های شما بیمار است..  تمام بیماری های کلیوی بوسیله رژیم غذائی قابل اصلاح است و عملیات زیر باید انجام بگیرد.۱- از جمع شدن مواد آزوته در بدن که تبدیل به اوره می شود مانع ... مطالب بیشتر