نکات جالب و خواندنی در نگهداری از لباس 

نکات جالب و خواندنی در نگهداری از لباس    گذاشتن لباس در معرض جریان هوا چوب لباسی و یا طنابی را بیرون ساختمان آویزان کنید. هر بار که لباسی را میپوشید، آن را برای مدتی به چوب لباسی ... مطالب بیشتر