آگاهی از تغییرات روحی در زمان بارداری 

آگاهی از  تغییرات روحی در زمان بارداری    شما تنها نیستید، روحیه ی متغیر بخشی عادی از بارداری است، و شما تنها و اولین نی نیستید که آن را تجربه می کنید. پس خودتان را سرزنش نکنید. ... مطالب بیشتر