آشنایی با با برخی  عوارض تنفس دهانی

 آشنایی با با برخی  عوارض تنفس دهانی   تشخیص تنفس دهانی بسیار آسان بوده و با مشاهده باز بودن دهان کودک هنگام خواب مشخص میشود. البته برخی از کودکان بخشی از هوای مورد نیاز خود را از دهان ... مطالب بیشتر