اشنایی با غلاف کاروتید

 اشنایی با غلاف کاروتید   غلاف فاسیایی است محتوی ورید جوگولار داخلی در سمت خارج، شریان کاروتید مشترک و ادامه اش شریان کاروتید داخلی در سمت داخلی و عصب واگ که در خلف و بین دو عنصر گفته ... مطالب بیشتر