هر آنچه که باید درباره بیماری آنژین بدانید..!

هر آنچه که باید درباره بیماری آنژین بدانید..! شلغم خلط آور بوده و برای مداوای آنژین تجویز می شود.غرغره جوشانده تمشکبرای درمان آنژین سود فراوان دارد.گلبرگ هایشقایق النعمانکه دارای مختصری اثر تسکین دهنده می باشد برای ... مطالب بیشتر