ایا حب جدوار راه حل قطعی در درمان اعتیاد به مواد مخدر است ؟

گیاه جدوار یا حب جدوار چیست ؟ تاریخچه گیاه جدوار به دوران یومنان قدیم و هند و پاکستان بر می گردد .در ایران نیز این گیاه می روییده است از انجا که ایران یک کشور چهار ... مطالب بیشتر