چند خاصیت مهم از خر بزه عادی بدانید……

چند خاصیت مهم از خر بزه عادی بدانید......   خر بزه عادی CUCUMIS MELO L گیاه یک ساله از خانواده کدوهاست - Cucurbitaceae.ساقه اش گردو پره دار و برگهایش بزرگ با ذمچه دراز است.میوه اش بسیار ... مطالب بیشتر