با گیاه مار دارو بیشتر آشنا شوید!

با گیاه مار دارو بیشتر آشنا شوید! گیاه مار دارو مار دارو گیاهی خزنده است و زمین هایی را دوست دارد که دارای سیلیس زیادی نباشد و گاهی ارتفاع ساقه اصلی ان ب۸ه سه تا پنج سانتی متر ... مطالب بیشتر