بابونه صحرایی (Anthemis arvensis),یک مسکن قوی در درمان بیماری ها

بابونه صحرایی (Anthemis arvensis),یک مسکن قوی در درمان بیماری ها بابونه صحرایی (Anthemis arvensis) اسامی عمومی دیگر: اقحوان، عین القسط.نامهای علمی دیگر: آنته میس آرون سیس (Anthemis arvensis)نام خانواده: خانوادهٔ کاسنی (Compositeae)نوع گیاه: بوته.قسمت مورد استفاده: سرشاخه های ... مطالب بیشتر