از گیاه ملکه چمن و خواص آن  چه می دانید ….؟؟

  از گیاه ملکه چمن و خواص آن  چه می دانید ....؟؟  ملکه چمن را به فارسی ریش بز می گویند. یکی از گیاهان قشنگ و زیبایی است. که دارای عطر نافذی می باشد.برگ های ... مطالب بیشتر