داروها ی تاثیر گذار بر مغز قسمت اول

داروهای تاثیر گذار بر مغز  آمفتامین ها (amphetamines): موادی که به عنوان محرک دستگاه عصبی مرکزی عمل میکنند. احیای قلبی - ریوی (CPR): احیای قلبی ریوی می تواند به شروع فعالیت قلب و تنفس پس از ... مطالب بیشتر