شیر مفید برای درمان زخم معده

شیر مفید برای درمان زخم معده  شیر برای کسانی که بزخم معده و زخم اثنی عشر نیز دچارند فوق العاده مفید است. زیرا در معده این افراد همیشه مقداری اسید کلر ئیدریک آزاد وجود دارد و ... مطالب بیشتر