درمان طبیعی بیماری سالک!!

درمان طبیعی بیماری سالک!! سالک سقز۲۵ گرم،موم۲۵گرم،سرنج۱۲/۵گرم،کندر۲۵ گرم،مردار سنگ ۱۲/۵گرمهمه را نرم ساییده با ۰ ۲۵ گرم روغن زیتون بپزند تا سفت شود، ضمادنمایند.سالک یا کوپه (به انگلیسی Cutaneous leishmaniasis ) بیماری سخت و مزاحمی است که در ... مطالب بیشتر