از سیاتیک چه میدانید….

از سیاتیک چه میدانید....  سیاتیک نام عصب ضخیم و کلفتی می باشد که از شبکه عصبی کمر که در اطراف مهره های ستون کمر در اطراف مهره های ستون فقرات قرار دارند. منشعب شده و به ... مطالب بیشتر