چگونگی تصمیم گیری در مورد شیوه ی درمان و سبک زندگی

چگونگی تصمیم گیری در مورد شیوه ی درمان و سبک زندگی   پاسخ دهی به توصیه های نطلبیده چه بخواهید و چه نخواهید، به احتمال زیاد در مورد نحوه ی مراقبت از خودتان و رفتارتان در زندگی، توصیه ... مطالب بیشتر

مناسبترین راهکار درمانی در رابطه با سیر خاص بیماری ام اس

مناسبترین راهکار درمانی در رابطه با سیر خاص بیماری ام اس   * به کسانی که ناگهان شروع به گریستن می کنند اطمینان خاطر بدهید. ممکن است مردم، درست همان موقع که شما احتیاج به آرامش فکری ... مطالب بیشتر

علایم پنهان ام اس

علایم پنهان ام اس   اما اگر به هرحالی آن فرد به شما نزدیک است و نیازمند آن بوده که در مورد ام اسی چیزهایی فراتر از آنچه میبیند بداند، شاید لازم باشد این گزینه ها را ... مطالب بیشتر

منشا تفاوت آگاهی مردم نسبت به ام اس

منشا تفاوت آگاهی مردم نسبت به ام اس   جمع آوری اصول اولیه آگاهی مردم نسبت به ام اس متفاوت است: از عدم آگاهی مطلق در مورد بیماری («ام اسی دیگه چیه ؟ فهمیدم، یه برنامه ی تلویزیونی ... مطالب بیشتر

بهترین راهکار در مواجهه با سوال حالت چطوره؟

بهترین راهکار در مواجهه با سوال حالت چطوره؟   برای کسانی که به شما نزدیکند، کسانی که واقعاً میخواهند بدانند حالتان چطور است، شما چند گزینه پیش رو دارید: اگر زمان مناسبی است و شما حوصله دارید، ... مطالب بیشتر

چگونگی  رو به شدن با واکنش های معمول

چگونگی  رو به شدن با واکنش های معمول   اگرچه شما قادر به پیشبینی دقیق این نیستید که مردم در مقابل تشخیص بیماری بعضی واکنش های رایج در میان خانواده، دوستان و همکاران روبهرو شوید. در اینجا ... مطالب بیشتر

مواجهه با احساسات خود پس از تشخیص ام اس

مواجهه با احساسات خود پس از تشخیص ام اس   معرفی ام اس تان به جهان شاید فکر کرده اید مواجهه با احساسات خود پس از تشخیص ام اسی، به اندازه ی کافی مشکل بوده است. خوب، ... مطالب بیشتر

معرفی سازمان های مراقبت از بزرگسالان

معرفی سازمان های مراقبت از بزرگسالان   کمک گرفتن در خانه هنگامی که به دنبال کسی برای کمک در خانه می گردید، دو گزینه دارید: یکی گرفتن فردی از آژانس مراقبت در خانه، و دیگر اینکه به سلیقه ... مطالب بیشتر

بهترین راهکار در موقع درخواست کمک از دیگران

بهترین راهکار در موقع درخواست کمک از دیگران   اگر به خاطر ساعت کاری، نیازهای بهداشتی یا مواردی از این دست، احساس می کنید که نمیتوانید طبق توصیه های پزشک عمل کنید، حتما این موضوع را ... مطالب بیشتر