گیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی قسمت پنجم

گیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی  محکم کردن دندانها سنبل الطیف یک قسمت، میوه سرو یک قسمت، عافر فرح یک قسمت، مازوج یک قسمت، آب به مقدار کافی : داروها را با ... مطالب بیشتر