شریان کاروتید داخلی

شریان کاروتید داخلی  داخل غلاف کاروتید به سمت بالا می آید و از طریق مجرای کاروتید وارد جمجمه می شود سپس از درون سینوس کاورنوس عبور میکند و در سمت داخلی زائده کلاینوئید قدامی به ... مطالب بیشتر