نسخه های شفا آفرین ترشک اسفناجی در درمان بیماریها 

 نسخه های شفا آفرین  گیاه ترشک اسفناجی در درمان بیماریها   ۱- درمان کمخونی: سی گرم ریشه های ترشکر اسفناجی را که تازه یا خشک باشد به تکه های ریزریز درآورید و با نیم لیتر آب در ... مطالب بیشتر

ترشک اسفناجی (Rumex patientia)مفید برای عفونت های لثه

ترشک اسفناجی (Rumex patientia)مفید برای عفونت های لثه ترشک اسفناجی (Rumex patientia) اسامی عمومی دیگر: ترشک شیرین، حماض البر، خصاض الحاء.نامهای علمی دیگر :  (Rumex patientia)نام خانواده: خانوادهٔ هفت بند (Polygonaceae).نوع گیاه: بوته.قسمت مورد استفاده: ... مطالب بیشتر