با غازه و وظیفه آن آشنا شوید..!!

با غازه و وظیفه آن آشنا شوید..!! غازه داروهایی که برای تمیز کردن صورت به کار می برند غازه نامند. مهمترین آنها عبارتند از:آرد علاس،آرد نخود،آرد باقلا،آرد برنج،آرد گرسنه یا کاودانه... مطالب بیشتر