مهم ترین اقدامات اولیه درصورت ضربه شدید به دندان 

مهم ترین اقدامات اولیه درصورت ضربه شدید به دندان    *- بیرون افتادن دندان: گاهی شدت و جهت ضربه به دندان به گونه ای است که باعث خروج دندان از محل خود و بیرون افتادن آن میگردد. ... مطالب بیشتر