از بیماری خناق در کودکان چگونه میشود پیشگیری کرد؟

 از بیماری خناق در کودکان چگونه میشود پیشگیری کرد؟  پیشگیری از بیماری خناق در کودکان برای پیشگیری از خناق ویروسی، باید از تماس نزدیک با کودکان و یا بالغین مبتلا به سرماخوردگی خودداری کردبرای پیشگیری از خناق ... مطالب بیشتر