علائم خونریزی معده چیست؟!

علائم خونریزی معده چیست؟! خونریزی معده و اثنی عشر گل ارمنی  ۱۰ گرم،،  خون سیاوشان ۵ گرم، کندر۱۰ گرم، میوه  سرور ۲۰ گرم، ریشه مرجان ۵ گرم ،همه را نرم کوبیده یک قاشق مرباخوری هر چهار ساعت ... مطالب بیشتر