رژیمی برای کلیه ها سنگ ساز …….

رژیمی برای کلیه ها سنگ ساز ....... رژیم مایعات برای کلیه ها سنگ ساز سنگ ها نسبتاً متوسط گاهی در حین عبور از حالب باعث اتساع و خراشیدگی آن می شوند و ایجاد خونریزی یا درد شدید ... مطالب بیشتر