آشنایی را راه های پیشگیری از صدمات دندانی

آشنایی را راه های پیشگیری از صدمات دندانی    اگر شکستگی باعث قفل شدن فک پایین و انسداد راه تنفسی بیمار شد، باید بلافاصله اقدام به باز کردن دهان، تخلیه دهان و باز کردن راه تنفس نمود. ... مطالب بیشتر