داروهای تنفرآور برای مبتلایان به مسکرات و اعتیاد

داروهای تنفرآور برای مبتلایان به مسکرات و اعتیاد مصرف این داروها باعث می شود که آدمی نسبت به اعتیادی که دارد متنفر شده یکملل غرب به خاطر حراست و تکمیل دانش روم و یونان قدیم ... مطالب بیشتر