اطلاعات جامع از کلسترول بالا/ قسمت اول

اطلاعات جامع از کلسترول بالا  مکمل های غذایی ضد کلسترولآیا مکمل های غذایی قادر به کاهش میزان کلسترول میباشند؟ ظاهراً برخی از پژوهشگران چنین تصور می کنند. ولی قبل از افزودن این مکمل ها به رژیم ... مطالب بیشتر

چه مقدار از کلسترول نرمال می باشد..!

چه مقدار از کلسترول نرمال می باشد..! کلسترول طبق عقیدهٔ شخصی ام که بر مبنای سالیان متمادی تجربه پزشکی قرار دارد، آن مقدار از کلسترول که در آمریکا نرمال تلقی می شود، خیلیزیاد است. اکثر آزمایشگاهها در ... مطالب بیشتر

آنچه درباره کلسترول باید دانست!!( قسمت دوم)

کلسترول در کبد تولید می شود و بوسیله رگ ها به تمام بدن رسانده میشود، در این موقع یک قسمت از این کلسترول در جداره شریان خون (سرخرگ ها) رسوب می کنند، وقتی رسوب کرد ... مطالب بیشتر

آنچه درباره کلسترول باید دانست!!( قسمت اول)

آنچه درباره کلسترول باید دانست! مقدمتأببینیم مگرکلسترول فائدهای هم برای انسان دارد؟ البته. یا مثلا تب کردن در هر بیماری مگر فایدهای هم دارد؟ کاملاً چطور؟ ملاحظه کنید اصولاً تب نشانه دفاع بدن است در برابر ... مطالب بیشتر