هرکمر دردی کلیه درد نیست( قسمت دوم)

رادیولوژیمحققا میتوان گفت که کوچکترین دردی در ناحیه کلیه ها را لازم نیست که ضمناً عکسبرداری (رادیولوژی) کرد - اما این درد اگر دوام پیدا کند و اگر بهتر شد یا برطرف شد اما دو ... مطالب بیشتر