نسخه کاملی از خنَاق و را درمان آن

نسخه کاملی از خناق و را درمان آن  خناق به مشکلات تنفسی در کودکان اتلاق می شود که در نتیجه  ورم کردنو شبیه با پارس کردن است. اگر کودک دچار خناق شده، اما در حال عادی، ... مطالب بیشتر