عوامل منتقله توسط پشه ها

عوامل منتقله توسط پشه ها  ۱- پلاسمودیومهای مولد مالاریا توسط پشه های آنوفل انتقال مییابند. این پشه ها میزبان اصلی پلاسمودیوم ها میباشند و با بلع خون فرد بیمار گامتوسیت ها وارد بدن پشه میشوند. ... مطالب بیشتر

درمان طبیعی بیماری سالک!!

درمان طبیعی بیماری سالک!! سالک سقز۲۵ گرم،موم۲۵گرم،سرنج۱۲/۵گرم،کندر۲۵ گرم،مردار سنگ ۱۲/۵گرمهمه را نرم ساییده با ۰ ۲۵ گرم روغن زیتون بپزند تا سفت شود، ضمادنمایند.سالک یا کوپه (به انگلیسی Cutaneous leishmaniasis ) بیماری سخت و مزاحمی است که در ... مطالب بیشتر