چه مقدار از کلسترول نرمال می باشد..!

چه مقدار از کلسترول نرمال می باشد..! کلسترول طبق عقیدهٔ شخصی ام که بر مبنای سالیان متمادی تجربه پزشکی قرار دارد، آن مقدار از کلسترول که در آمریکا نرمال تلقی می شود، خیلیزیاد است. اکثر آزمایشگاهها در ... مطالب بیشتر