نظر طب سنتی درباره گیاه درمنه (Artemisia maritima)

نظر طب سنتی درباره گیاه درمنه (Artemisia maritima) درمنه (Artemisia maritima) اسامی عمومی: درمنه ترکی، افسنتین بحری، سانتونیکا، شیح ، شيحان،ورک، پوش، شیح خراسانینامهای علمی دیگر: (Artemisia maritime, A.cina A.Scoporia...)نام خانواده: خانوادهٔ کاسنی (Compositae).نوع گیاه: بورته.قسمت مورد ... مطالب بیشتر