انواع گروه هایی که به ساختن پروتزهای دندانی و دندانهای مصنوعی مشغولند…

انواع گروه هایی که به ساختن پروتزهای دندانی و دندانهای مصنوعی مشغولند...   بعدها با تأسیس دوره های کاردانی پروتز دندان در دانشکده های دندانپزشکی گروهی کاردان دندانسازی با مدرک دانشگاهی وارد جامعه شدند. به این فارغ ... مطالب بیشتر

گروه های شاغل حرفه دندانپزشکی در ایران

گروه های شاغل حرفه دندانپزشکی در ایران   هم اکنون تعداد زیادی فارغ التحصیل رشته بهداشتکاری دهان و دندان در سراسر کشور وجود دارد که اکثریت آنان در محل استقرار خود در مراکز بهداشتی درمانی کشور مشغول بکار ... مطالب بیشتر