شخصیت و خصوصیات رفتاری شما از نظر گروہ خونیAB

شخصیت و خصوصیات رفتاری شما از نظر گروہ خونیAB حدود ۴٪ مردم دارای گروه خونی AB + و ۱٪ دارای گروه خونی AB- هستند. از نظر طبایع با طبع ژنتیکی صفرا مطابقت دارند. تلفیقی از روحیه ... مطالب بیشتر

شخصیت و خصوصیات رفتاری از نظر گروہ خونیB

شخصیت و خصوصیات رفتاری از نظر گروہ خونیB حدود ۹٪ از مردم جهان دارای گروه خونی B+ و ۲۵٪ دارای گروه خونی B هستند و از نظر طبایع با طبع ژنتیکی بلغم مطابقت دارند. انعطاف پذیر ... مطالب بیشتر

شخصیت و خصوصیات رفتاری از نظر گروه خونی A

شخصیت و خصوصیات رفتاری از نظر گروه خونی A حدود ۳۴٪ مردم دنیا دارای گروه خونی A + و ۶٪ دارای گروه خونی A- هستند. از نظر طبایع معمولاً با طبع ژنتیکی سودا مطابقت دارند، علاقه ... مطالب بیشتر

شخصیت و خصوصیات رفتاری از نظر گروه خونی چگونه است؟

شخصیت و خصوصیات رفتاری از نظر گروه خونی چگونه است؟  حدود ۳۸٪ مردم جهان دارای گروه خونی O+ و ۶٪ دارای گروه خونیO- هستند. از نظر طبایع معمولاً با طبع ژنتیکی دم مطابقت دارد. مقتدر، صبور ... مطالب بیشتر